Zespół autorski

Redaktor naukowy

autor

Piotr Żmigrodzki

IJP PAN

Ur. 1966 r. w Częstochowie, absolwent Uniwersytetu Śląskiego, profesor nauk humanistycznych Ur. 1966 r. w Częstochowie, absolwent Uniwersytetu Śląskiego, profesor nauk humanistycznych od 2009 r. Zainteresowania naukowe: składnia, semantyka, leksykografia języka polskiego, a także teoria języka i metodologia opisów języka. Wiceprzewodniczący Zarządu Głównego Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego, redaktor naczelny czasopisma „Język Polski”, członek Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, Rady Języka Polskiego i Komitetu Językoznawstwa PAN. Członek Management Committee akcji COST IS 1305: European Network of e-Lexicography. W latach 2008-2016 pełnił funkcję dyrektora Instytutu Języka Polskiego PAN. Autor ponad 170 publikacji naukowych, m.in. podręcznika akademickiego Wprowadzenie do leksykografii polskiej (2003, 2005,. 2009), monografii Zdania metaforyczne w języku polskim. Opis semantyczno-składniowy (1995), Właściwości składniowe analitycznych konstrukcji werbo-nominalnych w języku polskim (2000), Słowo – słownik – rzeczywistość (2008). Współautor Słownika polskich zwrotów werbo-nominalnych (1998). Opracował także trzy słowniki synonimów (m.in. Mały słownik synonimów (1998) i dwa słowniki ortograficzne (m.in. Leksykon ortograficzny, 2001). Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi w r. 2014.

więcej

Komitet redakcyjny

autor

Mirosław Bańko

UW

Urodzony w 1959 r., absolwent, profesor Uniwersytetu Warszawskiego. Autor lub ... Urodzony w 1959 r., absolwent i profesor Uniwersytetu Warszawskiego. Autor lub redaktor naukowy kilkunastu słowników różnego typu, dwóch monografii (Z pogranicza leksykografii i językoznawstwa. Studia o słowniku jednojęzycznym oraz Współczesny polski onomatopeikon. Ikoniczność w języku), podręcznika akademickiego (Wykłady z polskiej fleksji) oraz kilkudziesięciu artykułów z zakresu leksykografii, gramatyki i semantyki leksykalnej. Prowadzi internetową poradnię językową w witrynie PWN. Strona internetowa: http://www2.polon.uw.edu.pl/banko.

więcej

autor

Barbara Batko-Tokarz

UJ

Urodzona w 1979 r. w Myślenicach. Absolwentka studiów ... Urodzona w 1979 r. w Myślenicach. Absolwentka studiów magisterskich i doktoranckich na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, a obecnie adiunkt w Katedrze Historii Języka i Dialektologii. Jest autorką książki pt. Perswazja w dyskursie sejmowym (2008). Interesuje się przeobrażeniami współczesnej polszczyzny, zagadnieniami poprawności językowej, a także leksykologią i leksykografią. Przy projekcie Wielkiego słownika języka polskiego pracuje od 2007 r. Od samego początku zajmuje się klasyfikacją tematyczną.

więcej

autor

Jakub Bobrowski

IJP PAN

Urodził się 13 stycznia 1986 r. w Zielonej Górze. Ukończył Międzywydziałowe Indywidualne ... Urodził się 13 stycznia 1986 r. w Zielonej Górze. Ukończył Międzywydziałowe Indywidualne Studia Humanistyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim (kierunek podstawowy: filologia polska). W 2013 r. na Wydziale Polonistyki UJ obronił (z wyróżnieniem) rozprawę doktorską poświęconą archaizmom leksykalnym w dramatach Stanisława Wyspiańskiego. Jest jednym z wykonawców w projekcie Słownictwo dyferencjalne w dramatach Stanisława Wyspiańskiego. Studia leksykologiczno-leksykograficzne (11H 11 025880). W pracach nad Wielkim słownikiem języka polskiego uczestniczy od 2010 r. Został laureatem nagrody II stopnia w Konkursie im. Czesława Zgorzelskiego.

więcej

autor

Anna Czelakowska

IJP PAN

Ur. w 1980 r. w Krakowie, absolwentka UJ, adiunkt w IJP PAN, językoznawca, edytor ... Ur. w 1980 r. w Krakowie, absolwentka UJ, adiunkt w IJP PAN, językoznawca, edytor i redaktor publikacji naukowych. Rozprawę doktorską obroniła w roku 2009 na Wydziale Polonistyki UJ. Członek redakcji czasopisma „LingVaria”. Uczestniczyła w pracach nad znakowaniem morfosyntaktycznym Narodowego Korpusu Języka Polskiego. Jej zainteresowania badawcze obejmują przede wszystkim zagadnienia semantyki leksykalnej, leksykografii, historii językoznawstwa, gramatyki, a także metodologii językoznawstwa. Jest autorką m.in. monografii Opisy fleksyjne w gramatykach polskich lat 1817−1939 (2010) oraz współautorką (z M. Skarżyńskim) książki Materiały do dziejów polskiego językoznawstwa. Listy Jana Baudouina de Courtenay, Jana Łosia, Kazimierza Nitscha, Jana Rozwadowskiego, Henryka Ułaszyna (2012).

więcej

autor

Maciej Grochowski

UMK, IJP PAN

Profesor zwyczajny w Instytucie Języka Polskiego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu ... Profesor zwyczajny w Instytucie Języka Polskiego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (dyrektor tego Instytutu i kierownik Zakładu Teorii Języka) i w Instytucie Języka Polskiego PAN w Krakowie. Członek korespondent Polskiej Akademii Umiejętności, członek zwyczajny Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, członek Europejskiego Towarzystwa Językoznawczego i Międzynarodowej Komisji Struktury Gramatycznej Języków Słowiańskich przy MKS. Przewodniczący Komitetu Językoznawstwa PAN. Założyciel i redaktor naczelny „Linguistica Copernicana”. Prowadzi badania w zakresie językoznawstwa polonistycznego i teoretycznego (semantyki, gramatyki, leksykologii, frazeologii, leksykografii, lingwistyki tekstu i pragmatyki). Opublikował około 250 prac naukowych; jest autorem 9 książek i 220 artykułów, redaktorem ponad 20 prac zbiorowych. Główne prace dotyczą konwencji semantycznych w języku i teorii definicji, reprezentacji semantycznej pojęć, klasyfikacji składniowej jednostek leksykalnych, gramatyki i semantyki wyrażeń funkcyjnych, zwłaszcza partykuł, strukturalnych i komunikacyjnych uwarunkowań szyku wyrazów. Ważniejsze książki: Gramatyka współczesnego języka polskiego. Składnia – cz. II: Składnia wyrażeń polipredykatywnych (1984), Polskie partykuły. Składnia, semantyka, leksykografia (1986), Konwencje semantyczne a definiowanie wyrażeń językowych (1993), Wyrażenia funkcyjne. Studium leksykograficzne (1997). Strona internetowa: http://www.ijp.umk.pl

więcej

autor

Renata Przybylska

UJ, IJP PAN

Absolwentka filologii polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego ... Absolwentka filologii polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego, prowadzi badania w zakresie semantyki, zwłaszcza przyimków, socjolingwistyki, pragmalingwistyki i współczesnej retoryki oraz nauki o komunikacji. Profesor tytularny od 2008 r., obecnie dziekan Wydziału Polonistyki UJ. Prezes Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, członek Komitetu Językoznawstwa Polskiej Akademii Nauk w obecnej kadencji, członek Komitetu Redakcyjnego „Biuletynu PTJ” i czasopisma „LingVaria”. Założycielka w 1995 r. i przez kilkanaście lat kierownik Podyplomowego Studium Retoryki działającego według jej autorskiego programu na Wydziale Polonistyki UJ. Autorka ponad 100 publikacji naukowych, m.in. książek Polisemia przyimków polskich w świetle semantyki kognitywnej (2002), Schematy wyobrażeniowe a semantyka polskich prefiksów czasownikowych do-, od-, prze-, roz-, u- (2006), Stara rebeliantka. Studium z semantyki obrazu (wraz z S. Borowiczem i J. Hobot) (2010), podręczników: O języku polskim (2002) i Wstęp do nauki o języku polskim (2004), współautorka Słownika współczesnego języka polskiego pod redakcją B. Dunaja (I wyd. 1996). Artykuły publikuje głównie w czasopismach: „Język Polski”, „Polonica”, „Lingvaria”. W 2005 r. uhonorowana Nagrodą im. Kazimierza Nitscha.

więcej

autor

Jadwiga Waniakowa

UJ, IJP PAN

Urodzona w 1964 r. w Stalowej Woli, absolwentka Uniwersytetu ... Ur. w roku 1964 w Stalowej Woli, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, profesor tytularny nauk humanistycznych od 2013 roku. Dyrektor Instytutu Językoznawstwa (od 2013) na Wydziale Filologicznym UJ i wicedyrektor Instytutu Języka Polskiego PAN (w latach 2012-2016), wiceprzewodnicząca Komitetu Językoznawstwa w kadencji 2015-2018 i członkini Komitetu Słowianoznawstwa w kadencji 2015-2018, redaktor naczelna czasopisma Polonica (od 2014), członkini komitetu redakcyjnego czasopisma Język Polski (od 2014), przewodnicząca polskiego komitetu Atlasu Linguarum Europae (ALE) (od 2008) i polskiej komisji Ogólnosłowiańskiego atlasu językowego (OLA) (od 2005), członkini Międzynarodowej Komisji Etymologicznej (od 2013) i Międzynarodowej Komisji Ogólnosłowiańskiego Atlasu Językowego (od 2005) przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów. Zajmuje się słowiańskim językoznawstwem diachronicznym, etymologią, kontaktami językowymi i geolingwistyką. Autorka ponad 100 publikacji naukowych. Opublikowała m.in. następujące monografie: Nazwy dni tygodnia w językach indoeuropejskich (1998), Polska naukowa terminologia astronomiczna (2003), Polskie gwarowe nazwy dziko rosnących roślin zielnych na tle słowiańskim. Zagadnienia ogólne (2012). Jest współredaktorką i współautorką 9 tomu Ogólnosłowiańskiego atlasu językowego pt. Человек (2009). Współopracowała też Wyrazy francuskiego pochodzenia we współczesnym języku polskim (2012). W roku 2014 uhonorowana Nagrodą im. Kazimierza Nitscha w dziedzinie językoznawstwa, w roku 2015 otrzymała Złoty Krzyż Zasługi za działalność naukową.

więcej

autor

Katarzyna Węgrzynek

IJP PAN

Absolwentka filologii polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego ... Absolwentka filologii polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego, zawodowo od początku związana z Instytutem Języka Polskiego PAN w Krakowie. Przygodę dydaktyczną zawdzięcza okresowej współpracy z ówczesną Wyższą Szkołą Pedagogiczną im. J Kochanowskiego w Kielcach i Uniwersytetem Jagiellońskim, gdzie prowadziła zajęcia z gramatyki i kultury języka. Jej zainteresowania badawcze obejmują zagadnienia składni formalnej oraz frazeologii (w latach 2004-2011 członek Komisji Frazeologicznej Komitetu Językoznawstwa PAN). W pracach nad Wielkim Słownikiem Języka Polskiego uczestniczy od początku projektu.

więcej

Wykonawcy

autor

Monika Biesaga

IJP PAN

Językoznawca i historyk, doktor nauk humanistycznych. Członek Polskiego Towarzystwa Językoznawczego ... Językoznawca i historyk, doktor nauk humanistycznych. Członek Polskiego Towarzystwa Językoznawczego oraz Zarządu Głównego Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół miejsc wspólnych lingwistyki i innych dziedzin wiedzy (historia, socjologia), leksykologii, leksykografii oraz analizy tekstu i dyskursu. Autorka monografii Historia i retoryka. Wykład akademicki o dziejach w świetle francuskiej teorii dyskursu (Kraków 2012), publikowała m.in. w „Historyce”, „Języku Polskim”, „Polonicach” oraz „Studiach Źródłoznawczych”. Z Wielkim słownikiem języka polskiego związana jako redaktor od 2011 roku, od 2012 roku zajmuje się również promocją projektu.

więcej

autor

Przemysław Dębowiak

IJP PAN, UJ

Ukończył studia magisterskie w zakresie filologii romańskiej oraz filologii portugalskiej ... Ukończył studia magisterskie w zakresie filologii romańskiej oraz filologii portugalskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Studiował również na Uniwersytecie Lizbońskim w ramach programu Sokrates-Erasmus. Stypendysta Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Rumuńskiego Instytutu Kultury. W 2013 r. obronił rozprawę doktorską z zakresu historyczno-porównawczego językoznawstwa romańskiego. Autor monografii La formation diminutive dans les langues romanes (2014), współautor słownika Wyrazy francuskiego pochodzenia we współczesnym języku polskim (2012). Jest sekretarzem pisma „Polonica”. Zajmuje się językoznawstwem diachronicznym, etymologią, leksykologią i geolingwistyką.

więcej

autor

Agnieszka Fedorowicz

IJP PAN

Absolwentka slawistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pracuje w Instytucie Języka Polskiego... Absolwentka slawistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pracuje w Instytucie Języka Polskiego PAN od 1988 roku. W latach dziewięćdziesiątych przygotowywała teksty do nowatorskiego korpusu współczesnego języka polskiego, który tworzony był w IJP PAN. Od roku 2006 związana z Wielkim słownikiem języka polskiego, w projekcie zajmowała się między innymi informacją normatywną, polisemią regularną, opisem leksykograficznym skrótów i skrótowców oraz słownictwem religijnym.

więcej

autor

Małgorzata Grzegorzewicz

IJP PAN

Absolwentka Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Wieloletni redaktor słowników ... Absolwentka Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Wieloletni redaktor słowników w Wydawnictwie Naukowym PWN. Autorka haseł m.in. do Małego słownika języka polskiego, Innego słownika języka polskiego, Encyklopedii gimnazjalisty PWN, Encyklopedii powszechnej Larousse, Nowego słownictwa polskiego IJP PAN (z lat 2001-2005, część I: A-D). W Instytucie Języka Polskiego PAN pracuje od 1999 r., a od 2009 zajmuje się opracowywaniem haseł do Wielkiego słownika języka polskiego.

więcej

autor

Paweł Janczulewicz

IJP PAN

Ur. 1989 r. w Krakowie. Absolwent filologii rosyjskiej UP w Krakowie ... Ur. 1989 r. w Krakowie. Absolwent filologii rosyjskiej UP w Krakowie. Od 2013 r. związany z Pracownią Geografii Lingwistycznej przy IJP PAN. Zainteresowania naukowe: językoznawstwo diachroniczne, dialektologia polska, akcentologia słowiańska, etymologia, onomastyka.

więcej

autor

Monika Kasza

IJP PAN

Ur. w 1986 r. w Chorzowie. Ukończyła studia polonistyczne o specjalności: komunikacja społeczna ... Ur. w 1986 r. w Chorzowie. Ukończyła studia polonistyczne o specjalności: komunikacja społeczna na Uniwersytecie Śląskim. Obecnie jest doktorantką w Instytucie Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. W pracowni Wielkiego słownika języka polskiego zajmuje się opracowywaniem haseł i relacjami semantycznymi. Jej zainteresowania badawcze obejmują zagadnienia z zakresu semantyki, leksykografii oraz językoznawstwa korpusowego.

więcej

autor

Krystyna Kowalik

IJP PAN

Slawistka, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego (1968). Pracownik Instytutu Języka Polskiego ... Slawistka, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego (1968). Pracownik Instytutu Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk. W latach 1999-2012 profesor w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Autorka 130 publikacji, wśród których znajdują się m.in.: Budowa morfologiczna przymiotników polskich (1977), Struktura morfonologiczna współczesnej polszczyzny (1997), Gramatyka współczesnego języka polskiego. Morfologia (1984, 1998, 1999) (współautorka), Mały słownik odmiany wyrazów trudnych (1993) (współautorka). Zastępca redaktora naczelnego czasopisma „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica”, członek redakcji „Języka Polskiego” (od 1986 r.), członek Komisji PAU do Oceny Podręczników Szkolnych.

więcej

autor

Ewa Kozioł-Chrzanowska

IJP PAN

Absolwentka studiów magisterskich i doktoranckich ... Absolwentka studiów magisterskich i doktoranckich na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Jest sekretarzem Zespołu Ortograficzno-Onomastycznego Rady Języka Polskiego PAN. Realizuje projekt badawczy Potoczne reprodukty języka polskiego. Analiza formalna, semantyczna i pragmatyczna na materiale rubryki „Przekroju” „Heca hecą” w ramach programu „Preludium” Narodowego Centrum Nauki. Zawodowo zajmowała się m.in. nauczaniem języka polskiego jako obcego, korektą tekstów, prowadzeniem ćwiczeń z kultury języka polskiego dla studentów filologii polskiej; w pracach nad Wielkim słownikiem języka polskiego bierze udział od 2009 roku. Obecnie zatrudniona w Pracowni Wielkiego Słownika Języka Polskiego w Instytucie Języka Polskiego PAN.

więcej

autor

Anna Miszta

IJP PAN

Urodzona 14 kwietnia 1983 r. w Wodzisławiu Śląskim, absolwentka Wydziału Polonistyki ... Urodzona 14 kwietnia 1983 r. w Wodzisławiu Śląskim, absolwentka Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, doktor nauk humanistycznych, autorka kilku artykułów o tematyce językoznawczej, okazjonalnie redaktorka i korektorka w czasopiśmie NURT, autorka siedmiu przewodników turystycznych po województwie śląskim, m.in. Śląskie. Przewodnik pozytywny (2009). Członek Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego, od 2007 r. w zespole Wielkiego Słownika Języka Polskiego, od 2013 r. pracownik Instytutu Języka Polskiego PAN w Krakowie. Zainteresowania badawcze obejmują przede wszystkim socjolingwistykę i etnolingwistykę ze szczególnym uwzględnieniem świadomości etniczno-językowej Górnoślązaków, interesuje się także misjologią i teologią pastoralną.

więcej

autor

Anna Niepytalska-Osiecka

IJP PAN

Absolwentka Wydziału Polonistyki na Uniwersytecie Warszawskim ... Absolwentka Wydziału Polonistyki na Uniwersytecie Warszawskim. W 2013 roku obroniła pracę doktorską Socjolekt polskich alpinistów. Od 2009 roku związana z projektem Wielki słownik języka polskiego jako redaktor haseł czasownikowych. Od 2013 roku zatrudniona jako pracownik naukowy w Instytucie Języka Polskiego PAN. Zainteresowania naukowe: środowiskowe odmiany polszczyzny, leksykologia i leksykografia, semantyka językoznawcza.

więcej

autor

Bogumił Ostrowski

IJP PAN

Urodzony w 1964 roku w Krynicy-Zdroju. Absolwent Uniwersytetu ... Urodzony w 1964 roku w Krynicy-Zdroju. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego. Członek zespołu Pracowni Etymologii i Geolingwistyki (dawniej: Geografii Lingwistycznej) IJP PAN. Autor monografii Białoruskie gwary Grodzieńszczyzny. Wybrane zagadnienia, artykułów hasłowych w Słowniku prasłowiańskim oraz ponad 40 publikacji naukowych. Jego zainteresowania badawcze to: etymologia, leksyka prasłowiańska, słowiańskie słowotwórstwo diachroniczne, językoznawstwo arealne (zwłaszcza pogranicze polsko-wschodniosłowiańskie), etno- i socjolingwistyka. Członek (obecnie sekretarz naukowy) Komisji etymologicznej przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów oraz komitetu redakcyjnego czasopisma „Polonica”. Kierownik Językoznawczych studiów doktoranckich w IJP PAN.

więcej

autor

Dorota Suchacka-Pietrzak

IJP PAN

Ur. w 1983 r., córka Ziemi Kieleckiej, asystent w Instytucie Języka Polskiego PAN ... Ur. w 1983 r., córka Ziemi Kieleckiej, asystent w Instytucie Języka Polskiego PAN. Zajmuje się problemami języka twórczości Michała Choromańskiego. W pracach nad Wielkim słownikiem języka polskiego uczestniczy od 2008 r.

więcej

autor

Rafał Szeptyński

IJP PAN

Aktualnie rozwijane pasje: akcentologia słowiańska, dialektologia polska ... Aktualnie rozwijane pasje: akcentologia słowiańska, dialektologia polska.

więcej

autor

Barbara Ścigała-Stiller

IJP PAN

Doktor nauk humanistycznych ... Doktor nauk humanistycznych w dziedzinie językoznawstwa. W 2006 r. ukończyła studia na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Stopień doktora uzyskała w 2012 roku, broniąc rozprawy Akty etykiety językowej na forach internetowych, przygotowanej pod naukową opieką prof. dra hab. Piotra Żmigrodzkiego. Od 2009 r. uczestniczy w pracach zespołu Wielkiego słownika języka polskiego PAN. Obecnie pracuje w Instytucie Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Obszar jej zainteresowań badawczych wyznaczają m.in. zagadnienia semantyki oraz pragmatyki językowej.

więcej

autor

Maria Węgiel

IJP PAN

Absolwentka filologii polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego ... Absolwentka filologii polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego, pracuje w Instytucie Języka Polskiego PAN od 1987 r. W 1997 r. obroniła pracę doktorską ze składni przysłówków, w latach 1999-2003 pracowała w Paryżu na Uniwersytecie Paris IV-Sorbonne i w Centrum Cywilizacji Polskiej jako lektor języka polskiego. Należała do zespołu, który opracował leksykon Wyrazy francuskiego pochodzenia we współczesnym języku polskim (2012). Zajmuje się leksykografią i nauczaniem języka polskiego jako obcego. Interesuje się składnią, semantyką, a także językiem i kulturą Francji.

więcej

autor

Aleksandra Wierzbicka

IJP PAN

Ur. w 1988 r. w Nowym Dworze Mazowieckim. Ukończyła studia ... Ur. w 1988 r. w Nowym Dworze Mazowieckim. Ukończyła studia licencjackie na Wydziale Neofilologii na Uniwersytecie Warszawskim (specjalność: filologia włoska) oraz studia magisterskie na kierunkach językoznawstwo i nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego na Uniwersytecie Jagiellońskim. Od 2014 roku jest doktorantką w Instytucie Języka Polskiego PAN. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się przede wszystkim wokół sposobów wykorzystania osiągnięć językoznawstwa w praktyce (zastosowania teorii w podręcznikach i słownikach, językoznawstwo korpusowe), jak również wokół zagadnień, w których łączy się badanie języka i mózgu człowieka (psycholingwistyka, neurolingwistyka).

więcej

autor

Anna Kisiel

IS PAN

Doktorat uzyskała na Wydziale Filologicznym UMK w 2010 r. ... Doktorat uzyskała na Wydziale Filologicznym UMK w 2010 r. Obecnie pracuje jako adiunkt w Instytucie Slawistyki PAN. Wcześniej pracowała jako wykładowca na Uniwersytecie śś. Cyryla i Metodego w Wielkim Tyrnowie (Bułgaria) oraz jako lektor języka polskiego na UMK. Jest kierownikiem grantu Polskie tzw. partykuły spajające związane z procesem wnioskowania a ich bułgarskie odpowiedniki (DEC-2012/04/S/HS2/00319) oraz wykonawcą w projektach: Słownik gniazdowy partykuł polskich (N N104 056938), Wielki słownik języka polskiego (R 17 004 03), CLARIN. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, POLYSLAV-u oraz Societas Linguistica Europaea. Głównym przedmiotem zainteresowania dr Kisiel jest metatekst – jemu poświęciła gros swoich badań. Do obszaru jej badań naukowych należy semantyka leksykalna, językoznawstwo korpusowe, leksykografia i językoznawstwo porównawcze. Strona internetowa: http://ispan.waw.pl/default/pl/pracownicy/adiunkci/468-dr-anna-kisiel.

więcej

autor

Emilia Kubicka

UMK

Adiunkt w Instytucie Języka Polskiego na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika ... Adiunkt w Instytucie Języka Polskiego na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika, absolwentka filologii polskiej UMK, kolegium nauczycielskiego w Toruniu (język niemiecki) i lingwistyki stosowanej UAM, doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa. Jej zainteresowania naukowe skupiają się wokół semantyki (przysłówki limitatywne), gramatyki kontrastywnej (operacje przysłówkowe w języku polskim i niemieckim), translatoryki (przekład nazw własnych), metaleksykografii (stereotyp słownika) i leksykografii. Jest czynnym zawodowo redaktorem wydawniczym, specjalizuje się w redakcji książek historycznych i językoznawczych. Od kilku lat jest lektorem języka polskiego jako obcego, opracowała autorski program nauczania obcokrajowców wymowy. Strona internetowa: http://www.ijp.umk.pl/pracownicy/p_kubicka.html.

więcej

autor

Karolina Lisczyk-Kubina

Doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Zakładzie Lingwistyki ... Doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Zakładzie Lingwistyki Tekstu i Dyskursu w Instytucie Języka Polskiego Uniwersytetu Śląskiego, członek Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego (Oddział w Katowicach), członek Komitetu Redakcyjnego czasopisma „Forum Lingwistyczne”. Jej zainteresowania badacze koncentrują się wokół semantyki, gramatyki współczesnego języka polskiego i leksykografii.

więcej

autor

Anna Mika

Ur. w 1981 r. w Krakowie, absolwentka i doktorantka Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jej ... Ur. w 1981 r. w Krakowie, absolwentka i doktorantka Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jej zainteresowania naukowe obejmują zagadnienia z zakresu: gramatyki historycznej, leksykografii, kultury języka, językowo-kulturowego obrazu świata oraz religijnej odmiany języka. Od 2009 r. jest redaktorem haseł do Wielkiego słownika języka polskiego. Od 2010 r. członkiem Polskiego Towarzystwa Językoznawczego.

więcej

autor

Marzena Miśkiewicz

Ur. w 1990 roku w Sandomierzu, absolwentka filologii polskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Od ... Ur. w 1990 roku w Sandomierzu, absolwentka filologii polskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Od października 2014 roku doktorantka w Katedrze Lingwistyki Kulturowej i Socjolingwistyki. Obecnie pracuje nad dysertacją doktorską pt. Językowy a tekstowy obraz wsi utrwalony w międzywojennej prozie stylizowanej na ludowość (na przykładzie twórczości Wincentego Burka i Stanisława Piętaka), pisaną pod opieką prof. dr hab. Haliny Kurek. Jej zainteresowania badawcze obejmują zagadnienia z zakresu językowo-kulturowego i tekstowego obrazu świata, etnolingwistyki oraz socjolingwistyki. Od 2015 r. jest redaktorem haseł do Wielkiego słownika języka polskiego.

więcej

autor

Patrycja Pałka

UJ

Ur. 1979 r. w Sosnowcu. Absolwentka filologii polskiej na ... Ur. 1979 r. w Sosnowcu. Absolwentka filologii polskiej na Uniwersytecie Śląskim oraz studiów doktoranckich na Wydziale Polonistyki UJ. Obecnie pracuje na stanowisku adiunkta w Katedrze Historii Języka i Dialektologii na Wydziale Polonistyki UJ, prowadząc m.in. zajęcia z gramatyki opisowej, leksykologii i leksykografii oraz technik perswazji i manipulacji. Jest autorką monografii pt. Strategie dyskursywne w rozmowie handlowej (Katowice, 2009). Przy projekcie Wielkiego słownika języka polskiego pracuje od 2007 roku. Interesuje się semantyką, leksykografią, pragmalingwistyką oraz językoznawstwem komputerowym i korpusowym.

więcej

autor

Anna Piechnik

UJ

Adiunkt z doktoratem w Katedrze Lingwistyki Kulturowej ... Adiunkt z doktoratem w Katedrze Lingwistyki Kulturowej i Socjolingwistyki na Wydziale Polonistyki UJ. Interesuje się językiem mówionym w ujęciu etnolingwistycznym i socjolingwistycznym, gwarową leksyką ekspresywną, zagadnieniami stereotypów językowych oraz gramatyką normatywną. Jest autorką kilkudziesięciu artykułów na temat języka i kultury mieszkańców wsi oraz książki pt. Wizerunek kobiety i mężczyzny w językowym obrazie świata ludności wiejskiej (na przykładzie gminy Zakliczyn nad Dunajcem). Pracę w zespole Wielkiego słownika języka polskiego PAN rozpoczęła w 2009 r.

więcej

autor

Katarzyna Ryś

UJ

Ur. w 1984 r. w Myślenicach. Absolwentka filologii klasycznej ... Ur. w 1984 r. w Myślenicach. Absolwentka filologii klasycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz filologii polskiej na Wydziale Polonistyki UJ. Pracuje jako latynistka w I LO im. Tadeusza Kościuszki w Myślenicach. Obecnie jest doktorantką na Wydziale Polonistyki UJ. Interesuje się zapożyczeniami w języku polskim oraz przeobrażeniami współczesnej polszczyzny. Przy projekcie Wielkiego Słownika Języka Polskiego pracuje od 2014 r., zajmuje się klasyfikacją tematyczną.

więcej

autor

Aleksandra Serafin

UJ

Ur. w 1989 roku w Oleśnie, absolwentka filologii polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od ... Ur. w 1989 roku w Oleśnie, absolwentka filologii polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od października 2014 roku doktorantka w Katedrze Lingwistyki Kulturowej i Socjolingwistyki. Obecnie pracuje nad dysertacją doktorską pt. Obraz Jezusa w dwu misteriach – bożonarodzeniowym i wielkanocnym (na przykładzie tekstów zebranych przez ks. M. M. Mioduszewskiego), pisaną pod opieką prof. dr hab. Haliny Kurek. Jej zainteresowania badawcze skupiają się wokół językowo-kulturowego i tekstowego obrazu świata, etnolingwistyki, języka religijnego i folkloru polskiego. Od 2015 roku jest redaktorem haseł w Wielkim słowniku języka polskiego.

więcej

autor

Monika Szymańska

IJP PAN

Urodzona w 1976 r. Rozprawę doktorską, poświęconą regionalizmom językowym, obroniła ... Urodzona w 1976 r. Rozprawę doktorską, poświęconą regionalizmom językowym, obroniła na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego. Członkini Komisji Językoznawstwa w Oddziale Polskiej Akademii Naukowej w Katowicach. Zainteresowania naukowe: semantyka, leksykologia, leksykografia, dialektologia, socjolingwistyka.

więcej

autor

Kamila Wojda

UJ

Ukończyła studia magisterskie na kierunkach filologia polska oraz ... Ukończyła studia magisterskie na kierunkach filologia polska oraz pedagogika na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego, natomiast w roku 2011 – studia podyplomowe w zakresie redakcji językowej tekstu na Uniwersytecie Warszawskim. Obecnie jest doktorantką na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Uczestniczyła w ekspedycjach Archiwum Etnograficznego, działała także społecznie – związana była przede wszystkim z Centrum Wolontariatu w Kielcach, Programem Projektor oraz Polską Akcją Humanitarną. Jej zainteresowania badawcze wiążą się z wykorzystaniem humanistyki w profilaktyce dyskryminacji mniejszości społecznych.

więcej

autor

Magdalena Żabowska

UMK

Adiunkt w Instytucie Języka Polskiego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu ... Adiunkt w Instytucie Języka Polskiego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Zainteresowania naukowe: teoria języka, semantyka i składnia, w szczególności przechodzenie wyrażeń (np. przysłówków, przymiotników, zaimków) do klas jednostek metatekstowych. Współautorka (wraz z Maciejem Grochowskim i Anną Kisiel) Słownika gniazdowego partykuł polskich (2014 r.). W Wielkim słowniku języka polskiego redaktor i nadredaktor haseł funkcyjnych, z projektem związana od samego początku (przygotowała wraz z Anną Kisiel instrukcję opracowywania haseł funkcyjnych, uczestniczyła w sporządzaniu listy haseł).

więcejWcześniej nad hasłami w słowniku pracowali także:Okresowo współpracowali:We wstępnych pracach nad koncepcją słownika wzięli udział:Autorzy opisu fleksyjnego:Projekt systemu informatycznego:Wykonanie systemu informatycznego:Współpraca informatyczna: