dochód narodowy

produkt narodowy netto

 • ekon.  całkowita wartość wszystkich dóbr i usług wytworzonych przez obywateli danego kraju oraz osoby prawne mające w tym kraju siedzibę, pomniejszona o koszty amortyzacji, czyli koszty poniesione w toku produkcji tych dóbr
  • produkt narodowy netto
 • CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE

  Finanse

  czynności, przedmioty związane z pieniędzmi


  CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE

  Funkcjonowanie państwa

  • dochód narodowy na głowę, na osobę
  • niski, wysoki dochód narodowy
  • przyrost, spadek, wzrost; poziom dochodu narodowego
  • dochód narodowy wynosi; rośnie, spada
 • Według Economic Survey Narodów Zjednoczonych, dochód narodowy na głowę w roku 1938 wynosił 104 dolary w Polsce i 236 dolarów we Francji.

  źródło: NKJP: Jerzy Łukaszewski: O Polsce i Europie bez niedomówień, 2006

  W Europie obserwuje się wyraźny podział na kraje bogate, o wysokim dochodzie narodowym, gdzie liczba operacji na otwartym sercu zbliża się do tysiąca na milion mieszkańców oraz kraje biedniejsze, gdzie liczba operacji jest kilkakrotnie mniejsza.

  źródło: NKJP: Sprawozdanie z 99. posiedzenia Senatu RP w dniu 15 maja 1997 r.

  Dwa największe państwa, Chiny i Indie, w których mieszkała blisko połowa ludności Ziemi, rozwijały się w niebywałym tempie, podwajając co dziewięć lat swój dochód narodowy.

  źródło: NKJP: Edwin Bendyk: Miłość, wojna, rewolucja : szkice na czas kryzysu, 2009

  Inną miarą, stosowaną w makroekonomii do mierzenia poziomu aktywności produkcyjnej, jest produkt narodowy netto. PNN równa się produktowi narodowemu brutto, pomniejszonemu o odpisy amortyzacyjne. Uważa się, że produkt narodowy netto jest lepszą miarą wzrostu produkcji aniżeli PNB, ze względu na pominięcie w nim kosztów restytucji majątku trwałego z funduszu amortyzacyjnego.

  źródło: NKJP: ABC ekonomii dla cudzoziemców. Podręcznik dwupoziomowy, 2001

  W 1994 rolnictwo i leśnictwo dostarczyło 42% produktu narodowego netto, przemysł i budownictwo – 38%, dochód narodowy na 1 mieszkańca wyniósł 1260 dolarów.

  źródło: NKJP: Internet

 • typ frazy: fraza rzeczownikowa

  m3, odmienny: dochód, narodowy
  Zwykle lp

Data ostatniej modyfikacji: 12.06.2014