etnocentryzm

 • socjol.  pogląd właściwy określonej grupie etnicznej, głoszący, że własna grupa i jej kultura są cenniejsze, ważniejsze i lepsze od innych
 • Ms. lp wymawiany: [etnocentryźmie] lub [etnocentryzmie].

 • [etnocentrysm] lub [etnocentryzm]

 • CZŁOWIEK JAKO ISTOTA PSYCHICZNA

  Ocena i wartościowanie

  wola, postawy, nastawienie człowieka wobec świata i życia


  CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE

  Zasady współżycia społecznego

  stosunki, grupy i organizacje społeczne

  • żydowski; konsumencki etnocentryzm
  • poziom, stopień etnocentryzmu
 • Źródło wszelkich rasizmów upatruję w etnocentryzmie. Etnocentryzm, mówiąc prosto, to postawienie w pozycji monopolisty swojego narodu, grupy etnicznej, czy innej grupy przynależności i deprecjonowanie tym samym wszystkich innych.

  źródło: NKJP: Katarzyna Żelazek: Polacy i Żydzi, Dziennik Bałtycki, 2000-01-17

  Społecznościom skłonnym do kosmopolityzmu i światowego modelu życia w krajach dobrobytu, przeciwstawne są etnocentryzm i hermetyczność wobec obcych wpływów kulturowych, cechujące zazwyczaj kraje na niższym poziomie rozwoju.

  źródło: NKJP: Ryszard Winiarski: Geografia turyzmu - zarys problematyki, Nauki o turystyce, 2003

  Wyrazem etnocentryzmu jest nauczanie szkolne nastawione wyłącznie na problematykę własnego państwa, nierzadko własnego narodu, z pominięciem innych narodów czy też prowadzenie polityki międzynarodowej zgodnie tylko z własnymi interesami narodowymi. Z drugiej strony zdrowy etnocentryzm wynika z powinności wobec własnego narodu i państwa, może być rozumiany jako postawa patriotyczna.

  źródło: NKJP: Internet

  W złożonych i dynamicznych warunkach rynkowych konsumenci poszukują wskazówek ułatwiających im podjęcie decyzji zakupu. Jednym z takich ułatwień może być postawa etnocentryzmu/patriotyzmu lokalnego, która wzmacnia preferencje konsumenckie skierowane na produkty rodzime.

  źródło: NKJP: Ewa Glińska, Katarzyna Krot, Dariusz Siemieniako, Krzysztof Kubacki: Etnocentryzm/patriotyzm konsumencki na rynku piwa jako przejaw nostalgii polskich migrantów, Tożsamość i wizerunek marketingu, 2009

  Jaskrawym przykładem etnocentryzmu są Chiny, czyli dla Chińczyków „Państwo Środka”.

  źródło: NKJP: Internet

 • część mowy: rzeczownik

  rodzaj gramatyczny: m3

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  M. etnocentryzm
  etnocentryzmy
  D. etnocentryzmu
  etnocentryzmów
  C. etnocentryzmowi
  etnocentryzmom
  B. etnocentryzm
  etnocentryzmy
  N. etnocentryzmem
  etnocentryzmami
  Ms. etnocentryzmie
  etnocentryzmach
  W. etnocentryzmie
  etnocentryzmy

  Inne uwagi

  Zwykle lp

 • ang. ethnocentrism

  fr. ethnocentrisme

  niem. Ethnozentrismus

  Od:  etno-  od gr. éthnos 'lud, rasa, plemię' i  centrum 

CHRONOLOGIZACJA:
1955, Nuka polska, Tom 3, books.google.pl
Data ostatniej modyfikacji: 16.01.2017