lokalna pętla abonencka

 • techn.  obwód łączący centralę sieci telefonicznej dostawcy usługi ze stacją abonenta tej sieci
 • CZŁOWIEK I TECHNIKA

  Komunikacja na odległość

  telefon/telegraf


  CZŁOWIEK I TECHNIKA

  Komunikacja na odległość

  Internet

  • dostęp do lokalnej pętli abonenckiej
  • uwolnienie lokalnej pętli abonenckiej
   korzystać z lokalnej pętli abonenckiej
 • Bardzo ważnym rozwiązaniem w naszym telekomunikacyjnym porządku prawnym są zapisy wprowadzane na podstawie rozwiązań unijnych dotyczące dostępu do lokalnej pętli abonenckiej. Rozwiązania te nakładają na operatorów posiadających znaczącą pozycję rynkową obowiązek umożliwienia dostępu do lokalnej pętli abonenckiej każdemu operatorowi publicznemu na podstawie uzasadnionych opłat, tzw. dopłaty z tytułu deficytu.

  źródło: NKJP: Sprawozdanie stenograficzne z obrad Sejmu RP z dnia 17.12.2002

  Urząd Regulacji Telekomunikacji i Poczty pod rygorem natychmiastowej wykonalności nakazał Telekomunikacji Polskiej udostępnienie swojej infrastruktury innych firmom, oferującym szerokopasmowy dostęp do Internetu. [...] Jednak firmy oferujące usługi internetowe uważają, iż decyzja o uwolnieniu lokalnej pętli abonenckiej na warunkach narzuconych przez URTiP nie służy liberalizacji rynku telekomunikacyjnego.

  źródło: NKJP: Aurelia Pawlak: Pod rygorem, Polska Głos Wielkopolski, 2005-03-09

  Aby móc korzystać z lokalnych pętli abonenckich, Netia musi zainwestować przynajmniej kilkadziesiąt milionów złotych. Inwestycja może się jednak opłacić, bo pozyskani w ten sposób klienci zapewnią znacznie wyższą marżę.

  źródło: NKJP: Michał Chudziński: Alternatywni operatorzy rezygnują z usług w sieci TP, Dziennik Internautów, 2008-11-27

  Minister właściwy do spraw łączności określi, w drodze rozporządzenia, zakres oferty ramowej o dostępie telekomunikacyjnym w zakresie połączeń sieci, łączy dzierżawionych oraz uwolnienia lokalnej pętli abonenckiej, biorąc pod uwagę potrzeby rynku, rozwój konkurencyjności oraz interoperacyjność usług.

  źródło: NKJP: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów: Ustawa Prawo telekomunikacyjne, Dziennik Ustaw, 2004

 • typ frazy: fraza rzeczownikowa

  ż, odmienny: lokalna, pętla, abonencka

Data ostatniej modyfikacji: 04.04.2014