Zespół autorski

Redaktor naukowy

autor

Piotr Żmigrodzki

IJP PAN

Urodzony w 1966 r. w Częstochowie, językoznawca, profesor nauk humanistycznych. Zainteresowania naukowe ... Urodzony w 1966 r. w Częstochowie, językoznawca, profesor nauk humanistycznych. Zainteresowania naukowe: składnia, semantyka, leksykografia języka polskiego, a także teoria języka i metodologia opisów języka. Wiceprzewodniczący Zarządu Głównego Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego, redaktor naczelny czasopisma „Język Polski”, członek Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, Rady Języka Polskiego przy Prezydium PAN, Komitetu Językoznawstwa PAN, Towarzystwa Naukowego KUL. W latach 2008–2016 pełnił funkcję dyrektora Instytutu Języka Polskiego PAN. Autor ponad 190 publikacji naukowych, m.in. podręcznika akademickiego Wprowadzenie do leksykografii polskiej (trzy wydania: 2003, 2005, 2009), monografii Zdania metaforyczne w języku polskim. Opis semantyczno-składniowy (1995), Właściwości składniowe analitycznych konstrukcji werbo-nominalnych w języku polskim (2000), Słowo – słownik – rzeczywistość (2008). Współautor Słownika polskich zwrotów werbo-nominalnych (1998). Opracował także trzy słowniki synonimów (m.in. Mały słownik synonimów (1998) i dwa słowniki ortograficzne (m.in. Leksykon ortograficzny , 2001). Odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi w r. 2014.

więcej

Komitet redakcyjny

autor

Mirosław Bańko

UW

Urodzony w 1959 r., absolwent i profesor Uniwersytetu Warszawskiego. Autor lub ... Urodzony w 1959 r., absolwent i profesor Uniwersytetu Warszawskiego. Autor lub redaktor naukowy kilkunastu słowników różnego typu, trzech monografii, podręcznika akademickiego i kilkudziesięciu artykułów z zakresu leksykografii, gramatyki, semantyki leksykalnej i językoznawstwa normatywnego. Przez kilkanaście lat prowadził internetową poradnię językową w witrynie PWN. Strona internetowa: http://banko.polon.uw.edu.pl.

więcej

autor

Barbara Batko-Tokarz

UJ

Urodzona w 1979 r. w Myślenicach. Absolwentka studiów magisterskich ... Urodzona w 1979 r. w Myślenicach. Absolwentka studiów magisterskich i doktoranckich na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, a obecnie adiunkt w Katedrze Historii Języka i Dialektologii. Jest autorką książki pt. Perswazja w dyskursie sejmowym (2008) i współautorką pracy zespołowej Powiedziane po krakowsku. Słownik regionalizmów krakowskich (2017). Interesuje się przeobrażeniami współczesnej polszczyzny, zagadnieniami poprawności językowej, a także leksykologią i leksykografią. Przy projekcie Wielkiego słownika języka polskiego PAN pracuje od 2007 r. Od samego początku zajmuje się klasyfikacją tematyczną. Stworzyła koncepcję tej klasyfikacji, a także schemat klasyfikacyjny, według których w tym słowniku przeprowadzany jest podział tematyczny słownictwa.

więcej

autor

Jakub Bobrowski

IJP PAN

Urodził się w 1986 r. w Zielonej Górze. Adiunkt w Instytucie Języka Polskiego PAN. W 2010 ... Urodził się w 1986 r. w Zielonej Górze. Adiunkt w Instytucie Języka Polskiego PAN. W 2010 r. ukończył Międzywydziałowe Indywidualne Studia Humanistyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim (kierunek podstawowy: filologia polska). W 2011 r. został laureatem nagrody II stopnia w Konkursie im. Czesława Zgorzelskiego na najlepszą polonistyczną pracę magisterską (w kategorii: językoznawstwo). W 2013 r. na Wydziale Polonistyki UJ obronił (z wyróżnieniem) rozprawę doktorską poświęconą archaizmom leksykalnym w dramatach Stanisława Wyspiańskiego, napisaną pod kierunkiem prof. dr. hab. Władysława Śliwińskiego. W tym samym roku został zatrudniony w Pracowni Wielkiego Słownika Języka Polskiego Instytutu Języka Polskiego PAN. Pełni również funkcję sekretarza Zarządu Głównego Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego. W 2017 r. otrzymał Nagrodę Miasta Krakowa (zespołową) w dziedzinie nauki i techniki. Jego zainteresowania naukowe obejmują głównie studia nad językiem i tekstem artystycznym, semantykę i leksykografię.

więcej

autor

Anna Czelakowska

IJP PAN

Urodzona w 1980 r. w Krakowie, absolwentka UJ, adiunkt w IJP PAN, językoznawca, edytor i ... Urodzona w 1980 r. w Krakowie, absolwentka UJ, adiunkt w IJP PAN, językoznawca, edytor i redaktor publikacji naukowych. Rozprawę doktorską obroniła w roku 2009 na Wydziale Polonistyki UJ. Członek redakcji czasopisma „LingVaria”. Uczestniczyła w pracach nad znakowaniem morfosyntaktycznym Narodowego Korpusu Języka Polskiego. Jej zainteresowania badawcze obejmują przede wszystkim zagadnienia semantyki leksykalnej, leksykografii, historii językoznawstwa, gramatyki, a także metodologii językoznawstwa. Jest autorką m.in. monografii Opisy fleksyjne w gramatykach polskich lat 1817−1939 (2010) oraz współautorką (z M. Skarżyńskim) książki Materiały do dziejów polskiego językoznawstwa. Listy Jana Baudouina de Courtenay, Jana Łosia, Kazimierza Nitscha, Jana Rozwadowskiego, Henryka Ułaszyna (2012).

więcej

autor

Renata Przybylska

UJ, IJP PAN

Absolwentka filologii polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego prowadzi badania w zakresie ... Absolwentka filologii polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego, prowadzi badania w zakresie semantyki, zwłaszcza przyimków, socjolingwistyki, pragmalingwistyki i współczesnej retoryki oraz nauki o komunikacji. Profesor tytularny od 2008 r., obecnie dziekan Wydziału Polonistyki UJ. Prezes Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, członek Komitetu Językoznawstwa Polskiej Akademii Nauk w obecnej kadencji, członek Komitetu Redakcyjnego „Biuletynu PTJ” i czasopisma „LingVaria”. Założycielka w 1995 r. i przez kilkanaście lat kierownik Podyplomowego Studium Retoryki działającego według jej autorskiego programu na Wydziale Polonistyki UJ. Autorka ponad 100 publikacji naukowych, m.in. książek Polisemia przyimków polskich w świetle semantyki kognitywnej (2002), Schematy wyobrażeniowe a semantyka polskich prefiksów czasow nikowych do-, od-, prze-, roz-, u- (2006), Stara rebeliantka. Studium z semantyki obrazu (wraz z S. Borowiczem i J. Hobot) (2010), podręczników: O języku polskim (2002) i Wstęp do nauki o języku polskim (2004), współautorka Słownika współczesnego języka polskiego pod redakcją B. Dunaja (I wyd. 1996). Artykuły publikuje głównie w czasopismach: „Język Polski”, „Polonica”, „Lingvaria”. W 2005 r. uhonorowana Nagrodą im. Kazimierza Nitscha.

więcej

autor

Katarzyna Węgrzynek

IJP PAN

Absolwentka filologii polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego ... Absolwentka filologii polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego, zawodowo od początku związana z Instytutem Języka Polskiego PAN w Krakowie. Przygodę dydaktyczną zawdzięcza okresowej współpracy z ówczesną Wyższą Szkołą Pedagogiczną im. J Kochanowskiego w Kielcach i Uniwersytetem Jagiellońskim, gdzie prowadziła zajęcia z gramatyki i kultury języka. Jej zainteresowania badawcze obejmują zagadnienia składni formalnej oraz frazeologii (w latach 2004-2011 członek Komisji Frazeologicznej Komitetu Językoznawstwa PAN). W pracach nad Wielkim słownikiem języka polskiego PAN uczestniczy od początku projektu, tj. od 2006 roku.

więcej

autor

Jadwiga Waniakowa

UJ, IJP PAN

Urodzona w r. 1964 w Stalowej Woli, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, profesor ... Urodzona w r. 1964 w Stalowej Woli, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, profesor tytularny nauk humanistycznych od 2013 roku. Dyrektor Instytutu Językoznawstwa (od 2013) na Wydziale Filologicznym UJ i wicedyrektor Instytutu Języka Polskiego PAN (w latach 2012-2016), wiceprzewodnicząca Komitetu Językoznawstwa w kadencji 2015-2018 i członkini Komitetu Słowianoznawstwa w kadencji 2015-2018, redaktor naczelna czasopisma Polonica (od 2014), członkini komitetu redakcyjnego czasopisma Język Polski (od 2014), przewodnicząca polskiego komitetu Atlasu Linguarum Europae (ALE) (od 2008) i polskiej komisji Ogólnosłowiańskiego atlasu językowego (OLA) (od 2005), członkini Międzynarodowej Komisji Etymologicznej (od 2013) i Międzynarodowej Komisji Ogólnosłowiańskiego Atlasu Językowego (od 2005) przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów. Zajmuje się słowiańskim językoznawstwem diachronicznym, etymologią, kontaktami językowymi i geolingwistyką. Autorka ponad 100 publikacji naukowych. Opublikowała m.in. następujące monografie:Nazwy dni tygodnia w językach indoeuropejskich (1998), Polska naukowa terminologia astronomiczna (2003), Polskie gwarowe nazwy dziko rosnących roślin zielnych na tle słowiańskim. Zagadnienia ogólne (2012). Jest współredaktorką i współautorką 9 tomu Ogólnosłowiańskiego atlasu językowego pt. Человек (2009). Współopracowała też Wyrazy francuskiego pochodzenia we współczesnym języku polskim (2012). W roku 2014 uhonorowana Nagrodą im. Kazimierza Nitscha w dziedzinie językoznawstwa, w roku 2015 otrzymała Złoty Krzyż Zasługi za działalność naukową.

więcej

autor

Maciej Grochowski

UMK, IJP PAN

Profesor zwyczajny w Instytucie Języka Polskiego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu ... Profesor zwyczajny w Instytucie Języka Polskiego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (dyrektor tego Instytutu i kierownik Zakładu Teorii Języka) i w Instytucie Języka Polskiego PAN w Krakowie. Członek korespondent Polskiej Akademii Umiejętności, członek zwyczajny Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, członek Europejskiego Towarzystwa Językoznawczego i Międzynarodowej Komisji Struktury Gramatycznej Języków Słowiańskich przy MKS. Przewodniczący Komitetu Językoznawstwa PAN. Założyciel i redaktor naczelny „Linguistica Copernicana”. Prowadzi badania w zakresie językoznawstwa polonistycznego i teoretycznego (semantyki, gramatyki, leksykologii, frazeologii, leksykografii, lingwistyki tekstu i pragmatyki). Opublikował około 250 prac naukowych; jest autorem 9 książek i 220 artykułów, redaktorem ponad 20 prac zbiorowych. Główne prace dotyczą konwencji semantycznych w języku i teorii definicji, reprezentacji semantycznej pojęć, klasyfikacji składniowej jednostek leksykalnych, gramatyki i semantyki wyrażeń funkcyjnych, zwłaszcza partykuł, strukturalnych i komunikacyjnych uwarunkowań szyku wyrazów. Ważniejsze książki: Gramatyka współczesnego języka polskiego. Składnia – cz. II: Składnia wyrażeń polipredykatywnych (1984), Polskie partykuły. Składnia, semantyka, leksykografia (1986), Konwencje semantyczne a definiowanie wyrażeń językowych (1993), Wyrażenia funkcyjne. Studium leksykograficzne (1997). Strona internetowa: http://www.ijp.umk.pl

więcej

Opracowanie haseł

autor

Małgorzata Grzegorzewicz

IJP PAN

Absolwentka Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego ... Absolwentka Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Wieloletni redaktor słowników w Wydawnictwie Naukowym PWN. Autorka haseł m.in. doMałego słownika języka polskiego,Innego słownika języka polskiego, Encyklopedii gimnazjalisty PWN, Encyklopedii powszechnej Larousse, Nowego słownictwa polskiego IJP PAN (z lat 2001-2005, część I: A-D). W Instytucie Języka Polskiego PAN pracuje od 1999 r., a od 2009 zajmuje się opracowywaniem haseł do Wielkiego słownika języka polskiego PAN.

więcej

autor

Ewa Kozioł-Chrzanowska

IJP PAN

Absolwentka studiów magisterskich i doktoranckich na ... Absolwentka studiów magisterskich i doktoranckich na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Obecnie zatrudniona w Pracowni Wielkiego Słownika Języka Polskiego w Instytucie Języka Polskiego PAN, na stanowisku adiunkta. W pracach nad WSJP PAN bierze udział od 2009 r., a wśród jej innych zainteresowań badawczych można wymienić różnego rodzaju ustabilizowane połączenia wyrazowe, zwłaszcza ich innowacyjne użycia we współczesnej polszczyźnie. Współpracowniczka Sekcji Frazeologicznej Komitetu Językoznawstwa PAN oraz członkini Zespołu Ortograficzno-Onomastycznego Rady Języka Polskiego PAN i Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego. Jako dydaktyk współpracowała z Uniwersytetem Warszawskim i Uniwersytetem Humanistycznospołecznym SWPS.

więcej

autor

Ilona Kulak

IJP PAN

Urodzona w 1990 roku w Rabce-Zdroju. Absolwentka filologii polskiej ... Urodzona w 1990 roku w Rabce-Zdroju. Absolwentka filologii polskiej (Uniwersytet Jagielloński) oraz Podyplomowych Studiów Edytorskich (Uniwersytet Jagielloński). W latach 2015–2019 współpracownik Instytutu Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk (projekt Język mieszkańców Spisza. Korpus tekstów i nagrań gwarowych), w Pracowni Wielkiego Słownika Języka Polskiego zatrudniona od roku 2019. Doktorantka w Katedrze Lingwistyki Kulturowej
i Socjolingwistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, pracuje nad rozprawą Obraz społeczności wiejskiej utrwalony w ludowych nazwach roślin (na przykładzie leksyki górali rabczańskich). Zainteresowania naukowe: etnolingwistyka, dialektologia, kultura języka polskiego, gramatyka języka polskiego.

więcej

autor

Marzena Miśkiewicz

IJP PAN

Absolwentka filologii polskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Doktorantka w Katedrze Lingwistyki ... Absolwentka filologii polskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Doktorantka w Katedrze Lingwistyki Kulturowej i Socjolingwistyki UJ. Obecnie pracuje nad dysertacją doktorską pt. Językowo-kulturowy a tekstowy obraz wsi utrwalony w międzywojennej prozie stylizowanej na ludowość (na przykładzie twórczości Wincentego Burka, Stanisława Młodożeńca i Stanisława Piętaka) , pisaną pod opieką prof. dr hab. Haliny Kurek. Jej zainteresowania badawcze obejmują zagadnienia z zakresu etnolingwistyki i języka autorów. Od 2015 r. redaguje hasła do Wielkiego słownika języka polskiego PAN.

więcej

autor

Anna Miszta

IJP PAN

Urodzona w 1983 r. w Wodzisławiu Śląskim, absolwentka Wydziału Polonistyki ... Urodzona w 1983 r. w Wodzisławiu Śląskim, absolwentka Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, doktor nauk humanistycznych, autorka kilku artykułów o tematyce językoznawczej, okazjonalnie redaktorka i korektorka w czasopiśmie „Nurt”, autorka siedmiu przewodników turystycznych po województwie śląskim, m.in. Śląskie. Przewodnik pozytywny (2009). Członek Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego, od 2007 r. w zespole Wielkiego słownika języka polskiego PAN, od 2013 r. pracownik Instytutu Języka Polskiego PAN w Krakowie. Zainteresowania badawcze obejmują przede wszystkim socjolingwistykę i etnolingwistykę ze szczególnym uwzględnieniem świadomości etniczno-językowej Górnoślązaków, interesuje się także misjologią i teologią pastoralną.

więcej

autor

Anna Niepytalska-Osiecka

IJP PAN

Absolwentka Wydziału Polonistyki na Uniwersytecie ... Absolwentka Wydziału Polonistyki na Uniwersytecie Warszawskim, adiunkt w Instytucie Języka Polskiego PAN. Autorka monografii „Socjolekt polskich alpinistów. Analiza leksykalno-semantyczna słownictwa”, artykułów naukowych z zakresu współczesnej polszczyzny, współautorka książki Nowe spojrzenie na kryteria poprawności językowej. Od 2009 roku jako redaktor haseł współtworzy Wielki słownik języka polskiego PAN. Interesuje się socjolektami różnych grup społecznych, leksykografią, nowym słownictwem w polszczyźnie i ideą prostego języka w przestrzeni publicznej. Od 2016 roku prowadzi szkolenia z jasnej i efektywnej komunikacji na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS.

więcej

autor

Beata Raszewska-Żurek

UJ

dr hab. nauk humanistycznych, językoznawca ... dr hab. nauk humanistycznych, językoznawca-diachronista, historyk polszczyzny; pracuje w Katedrze Historii Języków i Językoznawstwa UJ. Autorka dwóch monografii: Zgoda w rozumieniu Polaków czasów staro- i średnio­polskich (analiza leksykalno-semantyczna) (2016) i Kształtowanie się nazwisk równych imionom w Polsce (XIII–XVI w.) (2006); współautorka Słownika najstarszych nazwisk polskich – pochodzenie językowe nazwisk omówionych w Historii nazwisk polskich (2007). Współtwórca i autorka haseł w Słowniku prasłowiańskim. Zainteresowania badawcze: polska leksyka i se­man­tyka historyczna, ewolucja semantyczna z uwzględnieniem tła kulturowego, aksjo­lingwistyka; leksyka prasłowiańska, semantyka i etymologia języków sło­wiań­skich oraz leksykografia.

więcej

autor

Aleksandra Serafin

UJ

Urodzona w 1989 roku w Oleśnie, absolwentka filologii polskiej Uniwersytetu ... Urodzona w 1989 roku w Oleśnie, absolwentka filologii polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od października 2014 roku doktorantka w Katedrze Lingwistyki Kulturowej i Socjolingwistyki. Obecnie pracuje nad dysertacją doktorską pt. Reklama w przestrzeni funeralnej, pisaną pod opieką prof. dr hab. Haliny Kurek. Jej zainteresowania badawcze skupiają się wokół socjolingwistyki, języka religijnego, leksykografii współczesnego języka polskiego i folkloru polskiego. Od 2015 roku jest redaktorem haseł w Wielkim słowniku języka polskiego PAN.

więcej

autor

Martyna Szczepaniak

UJ

Urodzona w 1992 roku w Gostyniu. Absolwentka filologii polskiej na Wydziale ... Urodzona w 1992 roku w Gostyniu. Absolwentka filologii polskiej na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego i językoznawstwa na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Obecnie doktorantka na kierunku językoznawstwo na Wydziale Polonistyki UJ. Stara się zachęcić uczniów do uczenia się o języku, w tym celu prowadziła warsztaty językoznawcze w ramach różnych projektów – m.in. na Uniwersytecie Dzieci i w ramach obchodów Miesiąca Języka Ojczystego organizowanych przez Koło Naukowe Językoznawców Studentów UJ im. M. Karasia. Bada język polski w Internecie, przede wszystkim w mediach społecznościowych i w ramach fandomów. Interesuje się historią języka.

więcej

autor

Monika Szymańska

IJP PAN

Urodzona w 1976 r. Rozprawę doktorską, poświęconą regionalizmom językowym, obroniła na ... Urodzona w 1976 r. Rozprawę doktorską, poświęconą regionalizmom językowym, obroniła na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego. Członkini Komisji Językoznawstwa w Oddziale Polskiej Akademii Naukowej w Katowicach. Zainteresowania naukowe: semantyka, leksykologia, leksykografia, dialektologia, socjolingwistyka.

więcejAutorzy opisu fleksyjnego:Projekt systemu informatycznego:Wykonanie systemu informatycznego:Wcześniej nad słownikiem pracowali również:

Redakcja haseł:

Monika Biesaga, Wiktor Jarosław Darasz, Beata Drabik, Agnieszka Fedorowicz, Maciej Grochowski, Marcin Jakubczyk, Monika Kasza, Anna Kisiel, Krystyna Kowalik, Magdalena Król, Emilia Kubicka, Karolina Lisczyk, Ewelina Malcharek-Mucha, Anna Mika, Patrycja Pałka, Magdalena Pastuch, Anna Piechnik, Michalina Rittner, Katarzyna Sobolewska, Dorota Suchacka-Pietrzak, Barbara Ścigała–Stiller, Maria Węgiel, Aleksandra Wierzbicka, Lidia Wiśniakowska, Mariola Wołk, Alicja Wójcicka, Urszula Zdunek, Magdalena Żabowska


Informacja etymologiczna:

Przemysław Dębowiak, Bogumił Ostrowski, Jadwiga Waniakowa


Chronologizacja:

Maria Bugajska, Paweł Janczulewicz, Jadwiga Stępnik-Szeptyńska, Rafał Szeptyński


Klasyfikacja tematyczna:

Ewelina Grześkiewicz, Katarzyna Ryś, Katarzyna Wasilewska, Kamila Wojda


Współpraca informatyczna:

Jan Szejko


Okresowo współpracowali:

Karolina Bogacz, Monika Buława, Marcin Chrzanowski, Ewa Hantulik, Sebastian Jasiński, Kinga Knapik, Juliusz Kurkiewicz, Katarzyna Mazur, Monika Pawelec, Marta Sikorska, Agnieszka Siuda, Anna Stankiewicz, Ewa Ulitzka, Katarzyna Wyrwas, Paulina Zielińska


We wstępnych pracach nad koncepcją słownika wzięli udział:

Aleksandra Cieślikowa, Barbara Czopek-Kopciuch, Bogusław Dunaj, Rafał Ludwik Górski, Agata Kwaśnicka-Janowicz, Bożena Sieradzka-Baziur