biernik

 • czwarty przypadek w odmianie rzeczowników, przymiotników, liczebników i zaimków odpowiadający na pytanie kogo? co?
 • CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE

  Język

  • biernik liczby pojedynczej, liczby mnogiej
  • dopełniacz i biernik, mianownik i biernik
  • forma biernika
  • dopełnienie, rzeczownik w bierniku
  • wyrażony biernikiem
 • W odmianie dochodzi do homonimii paradygmatów męskich i nijakich (wyjąwszy biernik, który z tego właśnie powodu jest przypadkiem diagnostycznym, służącym do odróżniania klas rodzajowych).

  źródło: NKJP: Alicja Nagórko: Zarys gramatyki języka polskiego, 1996

  W polszczyźnie współczesnej prefiksy na-, przy- w formacjach nakazać, przykazać zmieniają konotację składniową w porównaniu z leksemem motywującym, ponieważ czasowniki te przyłączają zarówno dopełnienie bezokolicznikowe, np. nakazać, przykazać czytać, pisać, jak i rzeczownikowe wyrażone w bierniku, np.: nakazać, przykazać dietę, spokój, ostrożność.

  źródło: NKJP: Maria Witkowska-Gutkowska: Staropolskie prefiksalne dublety czasownikowe i ich współczesne odpowiedniki, 1999

  Wydaje się zatem, że polszczyzna wyraźnie zmierza do ogarnięcia uruchomionym fleksyjnie biernikiem (równym dopełniaczowi) coraz większej liczby słów rodzaju męskiego (przede wszystkim tych, które w tymże dopełniaczu mają końcówkę „-a” ).

  źródło: NKJP: Jan Miodek: Jak mówimy, Gazeta Wyborcza, 1998-02-06

 • część mowy: rzeczownik

  rodzaj gramatyczny: m3

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  M. biernik
  bierniki
  D. biernika
  bierników
  C. biernikowi
  biernikom
  B. biernik
  bierniki
  N. biernikiem
  biernikami
  Ms. bierniku
  biernikach
  W. bierniku
  bierniki

  Inne uwagi

  Zwykle lp

 • Zob. bierny

CHRONOLOGIZACJA:
1813, Bańk
Data ostatniej modyfikacji: 06.05.2014